This is the member portal for the Association of the Chemical Profession of Ontario.
Category
ALESSANDRO Pellerito 2427
C. Chem
ANTHONY WU 1509
C. Chem
Abbas Kaviani 2736
C. Chem
Abdessadeq Smari 2311
C. Chem
Adam Bottomley 2763
C. Chem
Adrienne Rittau 1383
C. Chem
Ahmed Jama 2688
C. Chem
Akruti Atawala 2774
C. Chem
Alex Escobar 2786
C. Chem
Alexander Pollock 1750
C. Chem
Alfonso Sumaway 2752
C. Chem
Ali Ghavidel Darestani Unknown #5
C. Chem
Alison Gamble 2631
C. Chem
Alison Gee 2541
C. Chem
Allan Reipas 1286
C. Chem (Retired)
Allan Rey 2544
C. Chem
Amanda Pellegrino 2728
C. Chem
Amanjot Bhela 2656
C. Chem
Amarjit Bhawra 2101
C. Chem
Amarpreet Singh 2746
Affiliate
Amit Lachhwani 2727
C. Chem
Anca Violeta Ganea 2229
C. Chem
Andrea Seeley 2105
C. Chem
Andrew Kramer 2079
C. Chem
Angelo Venerus 2305
C. Chem
Anil Dubey 1916
C. Chem
Anthony Dapaah 2432
C. Chem
Anthony Hinton 2113
C. Chem
Anthony Noce 2771
C. Chem
Anton Kucharek 1870
C. Chem
Antonella Brasil 1153
C. Chem
Aotian Li 2722
C. Chem
Ashish Sarker 2354
C. Chem
Ashley Gale 2792
C. Chem
Avin Duggal 2380
C. Chem
BADER K R M AlAJMI 2789
C. Chem (Out of Province)
Babak Nematzadeh 2745
C. Chem
Barry Ens 1548
C. Chem
Bashar Moussallieh 2597
C. Chem
Bernard Chan 2367
C. Chem
Bhaveshkumar Patel 2623
C. Chem
Birgit Piberhofer 2664
C. Chem
Blake Barber 2769
C. Chem
Bouddah Poaty 2573
C. Chem
Brad Easton 2505
C. Chem
Brad Newman 1159
C. Chem
Brian Bobbie 877
C. Chem
Brian Fell 1449
C. Chem
Brian Jantzi 814
C. Chem (Retired)
Brian Johnson 1217
C. Chem
Brian Kruschel 956
C. Chem (Retired)
Bryan Chubb 2353
C. Chem
Bryan Germann 2723
C. Chem
C. Leonard Taylor 1237
C. Chem
CELSA BONGO 2385
C. Chem
CRISTIAN PRICOP 2199
Associate
Cameron Talbot 2737
C. Chem
Carl Taylor 2522
C. Chem
Carlos Peralta 2620
C. Chem
Carol Cheyne 2619
C. Chem
Catharine Arnold 2420
C. Chem
Catherine Copeland 2287
C. Chem
Cecilia Chan 114
C. Chem
Chad Maheux 2542
C. Chem
Chady Stephan 2734
C. Chem
Chandrabhan Bissoondialsingh 1114
C. Chem
Charles Mallard 152
C. Chem (Retired)
Cheryl Sagara 2088
C. Chem
Chintamani Thapa 2791
C. Chem
Chona Vitorillo 2129
C. Chem
Chris Bates 1965
C. Chem
Chris Burr 2685
C. Chem
Chris Sullivan 2150
C. Chem
Christian Sood 2783
C. Chem
Christine Cousins 2739
C. Chem
Christine Duncan 2550
C. Chem
Christopher Edozie Sunday 2772
C. Chem (Out of Province)
Christopher Jones 1864
C. Chem
Claude Bordeleau 76
C. Chem (Retired)
Claudio Suarez-Authievre 2583
C. Chem
Clemence Yapi 2764
C. Chem
Colin Isaacs 1380
C. Chem
Colleen Tashiro 982
C. Chem (Retired)
Connor Covello 2748
C. Chem
Courtney Moore 2628
C. Chem
Cynthia Ridge 1266
C. Chem
Cynthia Robins 1610
C. Chem
D. Dawn Sherk 2493
C. Chem
DEANNA EDWARDS 2588
C. Chem
Daniel Arias 2747
C. Chem
Daniel MacDonald 2500
C. Chem
Daniel MacKay 2571
C. Chem
Daniel Weihing 2673
C. Chem
Daniela Loock 2520
C. Chem
Danielle Stodilka 2665
C. Chem
Danish Samad 2679
C. Chem
Dariush Majlessi 1564
C. Chem
David Berry 1783
C. Chem
David Boyle 2775
C. Chem
David Isherwood 2770
C. Chem